Psihološko savjetovalište


Psihološko savjetovalište podrazumijeva konsultacije, dijagnostiku i psihološku pomoć u prevladavanju simptoma i znakova psihičih opterećenja, psihičke i socijalne adaptacije, unapređenje privatne i poslovne uspješnosti i promjenu neželjenih stanja.

Psihološko savjetovanje podrazumijeva procjenu, analizu, poučavanje i edukaciju u cilju osnaženja onih kojima je potreban viši nivo funkcionisanja na personalnom, privatnom, porodičnom i poslovnom planu.

 

Psihološko savjetovalište se obavlja:

  • sa djecom i maloljetnicima;
  • sa mladima;
  • sa bračnim partnerima;
  • sa porodicama;
  • sa poslovnim partnerima i
  • sa poslodavcima i njihovim timovima.

Savjetovalište se obavlja individulano i/ili grupno.

Seansa traje 45 minuta, sa mogućnošću produženja termina. Termini se unaprijed zakazuju putem telefona.

 

Bračno savjetovalište


Osnovni preduslov za životno funkcionisanje su funkcionalni odnosi u braku i porodici. Česti maladaptivni (narušeni) odnosi u braku značajno narušavaju interno i eksterno blagostanje supružnika i drugih članova porodice.

Neskladni odnosi u braku uslovljavaju neskladne odnose u porodici što značajno utiče na nezdravo odrastanje djece i mladih.

Bračno savjetovalište omogućava učenje, osnaženje i osposobljavanje supružnika za efikasnije zadovoljenje ukupnih potreba, uspostavljanje i održavanje sklada u braku i porodici što je osnovni preduslov za zdravo odrastanje i zdrav stil življenja djece i mladih i cjelokupne porodice.

Bračno savjetovalište se odvija individualno i/ili grupno. U osnovi, svaka dijagnostika, savjetovanje i psihoterapija se odvija u saradnji i sa drugim članovima porodice.

Sve je više potreba i učestvovanja bračnih partnera u procesu savjetovanja a i željenih promjena.

Saznajte više...

 

Kontakt

    Tel./Fax: ++387 (0)51 439-341

    Mobilni: ++387 (0)65 522-340

    E-mail: aco.milic@gmail.com

    Skype: aco.MILIC2

 

Diskrecija

    Sve što klijent saopšti, u toku dijagnostičkog postupka i psihoterapijskih seansi, predstavlja profesionalnu tajnu.

    Bez saglasnosti klijenta podaci u vezi sa tretmanom se ne saopštavaju bilo kome drugom licu (npr. bračnom partneru, prijateljima, poslodavcu i sl.).